Υπηρεσίες

Το Δικηγορικό Γραφείο της Ρομίνας Καραγιάννη μας αναλαμβάνει δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις που άπτονται όλων των κλάδων του δικαίου.

Γενικές Αρχές

Κατάρτιση δικαιοπραξιών κάθε είδους. Σύσταση και λύση σωματείων.

Εμπράγματο δίκαιο

Έλεγχοι τίτλων ακινήτων, παράσταση σε κάθε είδους συμβολαιογραφικές πράξεις (αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές, διανομές, προσύμφωνα κλπ), ασφαλιστικά μέτρα νομής και κατοχής, εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων υποθηκών, συντηρητική κατάσχεση, αγωγές νομής, κυριότητας.

Ενοχικό δίκαιο

Ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές αποζημιώσεως από συμβάσεις, από το νόμο, από αδικοπραξίες κλπ), αγωγές από αδικαιολόγητο πλουτισμό. Κατάρτιση αστικών και εμπορικών συμβάσεων (συμβάσεις έργου, δανείου, χρησιδανείου, παρακαταθήκης κλπ).

Κληρονομικό δίκαιο

Σχέδια διαθηκών, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, διεκδικήσεις κληρονομίας, εκκαθάριση κληρονομίας κλπ.

Οικογενειακό δίκαιο

Διαζύγια, διατροφές, γονική μέριμνα, επιμέλεια ανηλίκων τέκνων και επικοινωνία με αυτά, κλπ.

Αυτοκίνητα

Αγωγές διεκδίκησης ζημιών από αυτοκίνητα (υλικές ζημίες, διαφυγόν κέρδος, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης κλπ.

Δίκαιο προστασίας καταναλωτή

Καταγγελία σε καταναλωτικές οργανώσεις και δημόσιες υπηρεσίες (Συνήγορος του Καταναλωτή, Ινστιτούτο Καταναλωτών κλπ), Υπαναχώρηση από σύμβαση πώλησης και παροχής υπηρεσιών, αγωγές αποζημίωσης από πώληση ελαττωματικού προϊόντος, κλπ.

Εμπορικό δίκαιο

Σύσταση και λύση εταιρειών (ΟΕ, ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) και τροποποίηση καταστατικών τους. Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων. Διεκδίκηση απαιτήσεων από αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια κλπ) και από εμπορικές συμβάσεις, υποθέσεις πτωχευτικού δικαίου, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, συμβιβαστική επίλυση εμπορικών διαφορών, έρευνα ακίνητης περιουσίας, κλπ.

Εργατικό δίκαιο

Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας, καταγγελία συμβάσεως, ακύρωση καταγγελίας συμβάσεως, καταγγελία και παράσταση στην Επιθεώρηση Εργασίας, επαγγελματικά σωματεία, απεργιακές κινητοποιήσεις. Ικανοποίηση εργατικών απαιτήσεων (από οφειλόμενες αποδοχές κάθε είδους, αποδοχές υπερημερίας, αποζημίωση απολύσεως).

Κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο

Δικαστικές υποθέσεις περί την ασφάλιση και τις όλες τις συνταξιοδοτικές παροχές (κύρια και επικουρική σύνταξη, εφάπαξ, διάφορα βοηθήματα) σε σχέση με το Δημόσιο και όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ) – Άσκηση ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μισθώσεις

Σύνταξη και τροποποίηση μισθωτηρίων συμφωνητικών αστικών και εμπορικών μισθώσεων. Αναπροσαρμογή (αύξηση ή μείωση) μισθωμάτων. Διεκδίκηση μισθωμάτων, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές εξώσεως και συναφείς υποθέσεις.

Δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης

Κατασχέσεις ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεις στα χέρια τρίτου, πλειστηριασμοί, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Προσωπική κράτηση.

Διοικητικό δίκαιο-Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο

Υποθέσεις υπαλληλικού δικαίου (προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως για αργία, διαθεσιμότητα, απόλυση, περικοπή αποδοχών, μεταθέσεις, μετατάξεις, παράλειψη προαγωγής, επιλογή προϊσταμένων και πειθαρχικές υποθέσεις εν γένει), υποθέσεις επιβολής διοικητικών προστίμων και άλλων κυρώσεων

Φορολογικό δίκαιο

Φορολογικές προσφυγές, φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές. Εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.

Ποινικό δίκαιο

Υπεράσπιση του κατηγορουμένου και παράσταση πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (προκαταρκτική εξέταση, ανάκριση, επ' ακροατηρίου διαδικασία, σύνταξη και υποβολή εξηγήσεων, υπομνημάτων, άσκηση ενδίκων μέσων).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ 210 9566122

  • Αστικό Δίκαιο

    Το Αστικό Δίκαιο είναι το μέρος του ιδιωτικού δικαίου που ρυθμίζει τις προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις και τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Τα επιμέρους μέρη του Αστικού Δικαίου είναι το Εμπράγματο, το Κληρονομικό, το Οικογενειακό και το Ενοχικό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    ΡΟΜΙΝΑ ΑΛ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
    Θησέως 128 - Καλλιθέα

    Τηλ: 210 9566122
    Κιν:  697 7877134
    Φαξ: 211 7702596
    rominakaragianni@yahoo.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


Copyright © 2024 Greeklaw.gr. All Right Reserve.